In for the people

O_Siebel_clr
Oracle Siebel е комплексно многопрофилно CRM решение, предназначено за големи компании в областта на търговията, индустрията и услугите.
Представлява висок клас интегрирана модулна система за работа с клиенти. Централизираното управление води до по-бързо и качествено обслужване, което повишава удовлетвореността на клиентите. Възможностите за кръстосани продажби (cross-sales) с различни канали (телефон, sms, e-mail, уеб-портал) могат да адресират точния продукт чрез автоматизирани маркетингови кампании. Приложението предлага отделни модули, обхващащи бизнес процесите в различните икономически области.
TBI Info има опит във внедряването на Siebel CRM и интегрирането му със съществуващи софтуерни системи (Call Center платформи, ERP решения, застрахователни приложения и др.).