„Ти Би Ай Инфо“ АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ от ЕС

„Ти Би Ай Инфо“ АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2283-C01
за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Изпълнението на договора стартира на 21.03.2022 г. и приключва на 21.06.2022 г.
Получената помощ е в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект BG16RFOP002-2.089-2283 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.